kinh nghiệm bán nhà Xã Minh Trí

Các quyền và nghĩa vụ của bên Bán nhà Xã Minh Trí

Agent Handing Over Keys as Buyer is Handing Over Cash for House with Home and For Sale Real Estate Sign Behind. Tư cách của bên bán không đảm bảo trọn quyền sở hữu trên pháp lý hay trên thực tế (ví dụ: đang mắc nợ, đang có đồng sở hữu, sở hữu chủ đang ở tù, thay đổi ý kiến trong quá trình bán, phát sinh thừa kế khi đang bán, phát sinh yêu sách…). Những